English
Header Red
O nama
O nama      Izložbe      Zbirke      Kontakt      Arhiva      Online zbirka

Izložbeni prostori

Muzej moderne i suvremene umjetnosti

nova adresa:
Krešimirova 26c, Rijeka

Radno vrijeme: utorak - nedjelja: 11 - 20 sati

ponedjeljkom i praznikom zatvoreno

adresa do 1.10.2017. Dolac 1/II, Rijeka

Mali salon
Korzo 24, Rijeka

Zimsko (od 1.10. do 30.4.):
utorak – subota, od 11 do 18 sati
nedjelja, od 11 do 13 i od 17 do 20 sati
ponedjeljkom i praznikom zatvoreno

Ljetno (od 1.5. do 30.9.):
utorak – petak, od 11 do 20 sati
subota i nedjelja, od 11 do 14 i od 18 do 20 sati
ponedjeljkom i praznikom zatvoreno

ponedjeljkom otvoreno uz prethodnu najavu
(051 49 26 11)

 

više
 
Pretraživanje
Natječaj

Temeljem odredbe članka 22. Statuta Muzeja moderne i suvremene umjetnosti te članka 8. Pravilnika o radu, Muzej moderne i suvremene umjetnosti raspisuje


N a t j e č a j
za radno mjesto „TAJNIK/-CA“
- 1 izvršitelj, na neodređeno puno radno vrijeme
 
Uvjeti:
-          srednja stručna sprema ekonomske, upravne ili društvene struke,
-          2 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima,
-          poznavanje rada na računalu,
-          znanje jednog svjetskog jezika.
 
U prijavi na natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona te e-adresa zbog obavijesti o datumu i vremenu održavanja razgovora, odnosno mogućeg testiranja). Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.


Uz prijavu kandidati trebaju priložiti:
-          životopis,
-          domovnicu ili osobnu iskaznicu,
-          svjedodžbu o stečenoj stručnoj spremi,
-          dokaz o ukupnom radnom stažu (ispis elektroničkog zapisa podataka HZMO-a ili potvrda o podacima     evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a),
-          dokaz o radnom iskustvu na istim ili sličnim poslovima u trajanju od najmanje 2 godine (potvrda poslodavca, rješenje, ugovor o radu ili dr.).
 
Isprave se prilažu u preslici, a kandidat s kojim će se zasnovati radni odnos predočit će dokumentaciju u izvorniku ili ovjerovljenom prijepisu.
Ako kandidat ostvaruje prednost pri zapošljavanju prema posebnim propisima, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima te je dužan uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.


Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja na internetskim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Muzeja moderne i suvremene umjetnosti, a zaključno do 28. prosinca 2017. godine. Datumom prijave smatrat će se datum poštanskog žiga na omotnici u kojoj je dostavljena prijava. Prijave se podnose preporučeno poštom ili osobno, u zatvorenoj omotnici, na adresu: Krešimirova 26c, 51000 Rijeka, s naznakom „NE OTVARAJ “.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u tekstu ovoga natječaja. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.


Kandidati koji ispunjavaju uvjete natječaja bit će pozvani na razgovor i moguće testiranje radi provjere znanja i sposobnosti bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se primaju. O datumu i vremenu održavanja razgovora/testiranja kandidati će biti obaviješteni telefonskim putem ili elektronskom poštom. Ako kandidat ne pristupi razgovoru, odnosno testiranju, smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.
Ukoliko se na natječaj ne prijave osobe koje  ispunjavaju uvjete natječaja, odnosno ako prijavljeni kandidati ne zadovolje na testiranju ili zbog drugih opravdanih razloga, sukladno odluci ravnatelja,


Muzej moderne i suvremene umjetnosti će poništiti natječaj.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Powered by iSite